Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Courses - Științe sociale, umaniste și ale naturii / Social, humanistic and natural sciences

Catalog cursuri - Facultatea de ȘTIINȚE SOCIALE, UMANISTE ȘI ALE NATURII
Course catalogue - Faculty of SOCIAL, HUMANISTIC AND NATURAL SCIENCES

Specializări /
Specializations:
 • ISTORIE
 • GEOGRAFIE
 • ȘTIINȚE POLITICE
 • LITERE
 • HISTORY
 • GEOGRAPHY
 • POLITICAL SCIENCES
 • PHILOLOGY (LETTERS)
ISTORIE / HISTORY

 

Anul 1 ( 1st Year )
 • Preistorie
 • Introducere în istoria antică universală
 • Introducere în istoria antică a României
 • Introducere în arheologie
 • Introducere în antropologie culturală
 • Introducere în istoria medievală universală
 • Introducere în istoria medievală a României
 • Introducere în istoria Bizanţului
 • Limba izvoarelor istorice - slavă
 • Limba izvoarelor istorice - medio-egipteană
 • Ştiinţe auxiliare ale istoriei
 • Paleografie şi epigrafie romano-slavă
 • Introducere în muzeologie
 • Introducere în istoria şi teoria artei
 • Limba modernă - engleză
 • Educaţie fizică
 • Practică de specialitate
 • Prehistory
 • Introduction in the ancient universal history
 • Introduction in the ancient history of Romania
 • Introduction in archeology
 • Introduction in cultural anthropology
 • Introduction in universal medieval history
 • Introduction in the medieval history of Romania
 • Introduction in the history of Byzantium
 • The language of historical origins - Slavic
 • The language of historical origins - Mid-Egyptian
 • Auxiliary sciences of history
 • Roman-Slavonic paleography and epigraphy
 • Introduction in museology
 • Introduction in the history and theory of arts
 • Modern language - English
 • Physical Education
 • Practice of specialty

Anul 2 ( 2nd Year )

 • Introducere în istoria modernă universală 
 • Introducere în istoria modernă a României
 • Introducere în istoria universală a sec. XX
 • Istoria României în sec. XX
 • Istoriografie generală
 • Istoriografie românească
 • Introducere în metodologia cercetării științifice
 • Introducere în egiptologie
 • Limba modernă - engleză
 • Educaţie fizică
 • Practică de specialitate
 • Istoria Integrării Europene
 • Doctrine şi partide politice moderne
 • Ideologii politice 
 • Societate şi cultură în secolul XIX
 • Societate civilă şi democratizare 
 • Politica românească după 1989
 • Biserică şi stat în România
 • Introduction in the universal modern history
 • Introduction in the modern history of Romania
 • Introduction in the unversal history of the 20th century
 • History of Romania in the 20th century
 • General historiography
 • Romanian historiography
 • Introduction in the methodology of scientific research
 • Introduction in Egyptology
 • Foreign language - English
 • Physical Education
 • Practice of specialty
 • History of European integration
 • Doctrines and modern political parties
 • Political ideologies 
 • Society and culture in the 19th century
 • Civil society and democratization 
 • Romanian politics after 1989
 • Church and state in Romania

Anul 3 ( 3rd Year )

 • Politica externă a României în timpul lui Carol I
 • Războiul Rece - confruntări politice, ideologice şi militare
 • Societatea şi armata română în perioada 1900-1920
 • Organizaţii şi instituţii internaţionale
 • Antichităţi egiptene
 • Constituirea şi gestionarea documentelor de arhivă
 • Informatică aplicată în domeniul istoriei
 • Seminar elaborare lucrare de licenţă
 • Cultele orientale în Imperiul Roman
 • Relaţii internaţionale în Europa în sec. XX
 • Istoria Estului şi Sud-Estului Europei în epoca modernă şi contemporană
 • Geopolitica Dunării în relaţiile internaţionale 
 • Istoria slavilor sud-dunăreni 
 • Relaţiile internaţionale ale României în anii comunismului
 • Istoria mentalităţilor colective
 • Epoca marilor migraţii
 • Romanian external policy under Charles I
 • The Cold War - political, ideological and military confruntations
 • Romanian society and army between 1900 and 1920
 • International organisations and institutions
 • Egyptian antiquities
 • Formation and management of archive documents
 • Applied informatics in the domain of history
 • Seminary for ellaboration of the disertation paper
 • Oriental cults in the Roman Empire
 • International relations in the Europe of the 20th century
 • History of Eastern and South-Eastern Europe in modern and contemporary period
 • Geopolitics of Danube in international relations
 • History of South-Danube Slavonic population
 • International relations of Romania during communism
 • History of collective mentalities
 • Great migration period

 

GEOGRAFIE / GEOGRAPHY

 

Anul 1 ( 1st Year )
 • Geografie fizică şi umană generală
 • Hidrologie şi Oceanografie
 • Cartografie, topografie și fotogrametrie
 • Geografia populaţiei
 • Meteorologie şi Climatologie
 • Geografie regională
 • Geografia solurilor
 • Geografie economică 
 • Geologie generală
 • Educaţie fizică
 • Limba modernă (engleză, franceză)
 • Physical and human general geography
 • Hydrology and Oceanography
 • Cartography, topography and photogrammetry
 • Geography of population
 • Meteorology and Climatology
 • Regional Geography
 • Geography of soils
 • Economic geography
 • General Geology
 • Physical Education
 • Modern Language (English, French)

Anul 2 ( 2nd Year )

 • Biogeografie
 • Geografie urbană şi rurală
 • Geomorfologie
 • Organizarea spaţiului geografic 
 • Geografia mediului
 • Geografie umană a României
 • Geografia Europei
 • Geografie fizică a României
 • Geografia serviciilor şi circulaţiei 
 • Practică de specialitate
 • GIS şi teledetecţie
 • Zone şi arii protejate în România
 • Geologia României
 • Geografie socială
 • Geografie culturală
 • Ecoturism
 • Biogeography
 • Urban and rural geography
 • Geomorfology
 • Organization of the geographic space 
 • Geography of the environment
 • Population geography of Romania
 • Geography of Europe
 • Physical geography of Romania
 • Geography of services and circulation 
 • Practice of specialty
 • GIS and teledetection
 • Protected zones and areas in Romania
 • Geologia României
 • Social geography
 • Cultural geography
 • Ecoturism

Anul 3 ( 3rd Year )

 • Geografia turismului
 • Metode şi tehnici de analiză a datelor geografice
 • Geografia regională a României
 • România - patrimoniu turistic
 • Gospodărirea terenurilor
 • Elaborarea lucrării de licenţă
 • Geografia continentelor extraeuropene
 • Toponimie geografică şi etnografie
 • Geografia satului 
 • România şi Uniunea Europeană
 • Geografie politică şi istorică
 • Geografia activităților industriale
 • Tourism geography
 • Methods and geographical data analysis technics
 • regional geography of Romania
 • Romania - touristic heritage
 • Land management
 • Disertation ellaboration
 • Geography of Extraeuropean continents
 • Geographic toponimy and etnography
 • Village geography
 • Romania and the European Union
 • Political geography and history
 • Industrial activities geography

 

ȘTIINȚE POLITICE / POLITICAL SCIENCES

 

Anul 1 ( 1st Year )
 • Introducere în ştiinţe politice
 • Teorii ale relațiilor internaționale
 • Economie politică
 • Metodologia cercetării în știinţe sociale
 • Drept constituțional și administrativ
 • Istoria ideilor politice
 • Construcție europeană
 • Studii de guvernanță și guvernare
 • Manipulare și control în discursul politic
 • Gândire critică
 • Educaţie fizică
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Istoria politică contemporană a României
 • Introduction in political sciences
 • Teories of international relations
 • Political economics
 • Research metodology in social sciences
 • Constitutional and administrative law
 • HIstory of political ideas
 • European construction
 • Studies of guvernment and govering
 • Manipulation and control in political discourse
 • Critical thinking
 • Physical Education
 • English language
 • French language
 • Contemporary political history of Romania

Anul 2 ( 2nd Year )

 • Sociologie politică
 • Instituţii politice
 • Guvernanță internațională și regională
 • Studii de securitate
 • Partide politice
 • Politici comparate (teorii și metode)
 • Politici publice
 • Practica de specialitate
 • Teorii politice feministe
 • Sistemul european al drepturilor omului
 • Globalism şi globalizare
 • Politici regionale
 • Democrație și democratizare
 • Societate civila și democratizare
 • Limba engleză
 • Limba franceză 
 • Informatică aplicată în ştiinţe sociale
 • Informatica generală
 • Politica Externa si de Securitate a UE
 • Political sociology
 • Political institutions
 • International and regional governing
 • Security studies
 • Political parties
 • Policies in contrast (theories and methods)
 • Public policies
 • Specialized Practice
 • Feminist political theories
 • European system of human rights
 • Globalism and globalization
 • Regional policies
 • Democracy and democratization
 • Civil society and democratization
 • English language
 • French language
 • Applied informatics in social sciences
 • General informatics
 • External and security policy in EU

Anul 3 ( 3rd Year )

 • Politică românească
 • Analiza politicilor publice
 • Politici comparate (teorii, metode)
 • Analiza electorală
 • Teoria alegerii raționale
 • Psihologie politică
 • Comunicare politică 
 • Antropologie politică
 • Instituţii şi politici europene
 • Introducere în politici comune ale UE
 • Politici și strategii de securitate comparate aplicate
 • Stat de drept și constituționalism
 • Elaborarea lucrării de licenţă
 • Economie mondială– studii de caz
 • Romanian politics
 • Public policies analysis
 • Policies in contrast (theories, methods)
 • Elections analysis
 • Theory of retional choice
 • Political psychology
 • Political communication
 • Political antropology
 • European Institutions and policies
 • Introduction in common policies of EU
 • Policies and compared applied security strategies
 • State of law and constitutionalism
 • Disertation preparation
 • World economy - case studies

 

LITERE (FILOLOGIE) / LETTERS (PHILOLOGY)

Limba şi Literatura Română - Limba şi Literatura Modernă (ENGLEZĂ, JAPONEZĂ) /
Romanian language and literature - One modern language and literature (English, Japanese)

Anul 1 ( 1st Year )
 • Teoria literaturii
 • Lingvistică generală
 • Comunicare scrisă şi orală în limba română
 • Teoria culturii
 • Limbă română contemporană
 • Literatură română
 • Limbă modernă contemporană (engleză, japoneză)
 • Literatură străină (engleză, japoneză)
 • Cultura populară tradiţională
 • Etnologie şi folclor
 • Cultură şi civilizaţie română
 • Cultură şi civilizaţie (engleză, japoneză)
 • Practica limbii moderne (engleză, japoneză)
 • Practică de specialitate
 • Educaţie fizică
 • Practica limbii japoneze
 • A doua limbă modernă (engleză, franceză)
 • Iniţiere în metodologia de cercetare ştiinţifică
 • Literary Theory
 • General Linguistics
 • Written and Oral Communication in Romanian Language
 • Theory of Culture
 • Romanian Contemporary Language
 • Romanian Literature
 • Modern Contamporary Language (English, Japanese)
 • Foreign Literature (English, Japanese)
 • Traditional Popular Culture
 • Ehnology and Folclore
 • Romanian Culture and Civilisation
 • Culture and Civilisation (English, Japanese)
 • Modern Language Practice (Engl., Jap.)
 • Specialized Practice
 • Physical Education
 • Japanese Language Practice
 • Second Modern Language (English, French)
 • Intoduction to Scientific Research Methodology

Anul 2 ( 2nd Year )

 • Introducere în antropologia culturală
 • Comunicare scrisă şi orală în limba modernă (engleză, japoneză)
 • Limbă română contemporană
 • Literatură română
 • Limbă modernă contemporană (engleză, japoneză)
 • Literatură străină (engleză, japoneză)
 • Practica limbii române
 • Practica limbii moderne (engleză, japoneză)
 • Etică
 • Iconologie
 • Literatura fantastică
 • Studiul comparat al religiilor
 • Istoria religiilor
 • Estetică
 • Estetica şi filosofia artei
 • Mituri şi literatură
 • Cultura pop (engleză, japoneză)
 • A doua limbă modernă (engleză, franceză)
 • Introduction to cultural anthropology
 • Wtitten and Oral Communication in the Modern Language (English, Japanese)
 • Contemporary Romanian Language
 • Romanian Literature
 • Modern Contemporary Language (English, Japanese)
 • Foreign Literature (English, Japanese)
 • Romanian Language Practice
 • Modern Language Practice (Engl., Jap.)
 • Ethics
 • Iconology
 • Fantastic Literature
 • Comparative study of Religions
 • History of Religions
 • Aesthetics
 • Art Aesthetics and Philosophy
 • Myths and Literature
 • Pop Culture (English, Japanese)
 • Second Modern Language (English, French)

Anul 3 ( 3rd Year )

 • Literatură comparată
 • Practică pentru elaborarea lucrării de licenţă
 • Limbă română contemporană
 • Literatură română
 • Limbă modernă contemporană (engleză, japoneză)
 • Literatură străină (engleză, japoneză)
 • Tradiţii culturale europene
 • Literatură universală
 • Teoria genurilor
 • Metode şi abordări în literatura comparată
 • Varietăţi (teritoriale) ale limbii române
 • Dinamica limbii pe reţelele de socializare
 • Filosofie
 • Filosofia culturii
 • A doua limbă modernă (engleză, franceză)
 • Comparative Literature
 • Practice for Graduation Paper Ellaboration
 • Romanian Contemporary Language
 • Romanian Literature
 • Contemporary Modern Language (English Japanese)
 • Foreign Literature (English, Japanese)
 • European Cultural Traditions
 • Universal Literature
 • Theory of Genres
 • Methods and Approaches in Comparative Literature
 • Romanian Language Dialects
 • The Dynamics of Language on Social Media
 • Philosophy
 • The Philosophy of Culture
 • Second Foreign Language (English, French)

 

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...