Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Procedură de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe obținute în străinătate

Prezenta procedură stabilește modul în care se recunosc automat în cadrul Universității Hyperion din București diplomele de doctor și titlurile de doctor în științe sau într-un domeniu profesional obținute în instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate, conform OM 5923/2016. (vezi https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ORDIN_5923_2016.pdf)

Cadrul normativ al procedurii:

 1. Prevederile art. 216 alin. (2) lit. (f) din Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, cu completările și modificările ulterioare;
 2. Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor pentru profesiile reglementate din România, cu completările și modificările ulterioare;
 3. Metodologia privind recunoașterea automată a diplomei de  doctor și a titlului de doctor în științe obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, aprobată prin OMENCS nr. 5923/2016.

Sunt eligibili să depună cereri pentru recunoașterea funcției didactice din învățământul universitar obținute în străinătate următoarele categorii de persoane:

 • cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene
 • cetățeni ai statelor membre ale Spațiului Economic European
 • cetățeni ai Confederației Elvețiene
 • cetățeni ai statelor terțe ale UE

Categorii de instituții de învățământ superior din străinătate pentru care recunoașterea funcției didactice se face automat în cadrul UHB:

 1. Instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
 2. Instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, actualizată periodic;
 3. Instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar

Pentru orice altă categorie de instituție de învățământ superior din străinătate, diploma de doctor și titlul de doctor în științe se recunoaște de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul ministerului de resort.

Recunoașterea de către UHB a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe obținute în străinătate este valabilă doar în cadrul Universității Hyperion și conferă dreptul de a participa la concurs de ocupare pe perioadă determinată a posturilor didactice vacante.

Aspecte privind legalitatea actelor de studii supuse recunoașterii:

 1. Pentru diplomele emise de instituții de învățământ superior sau de cercetare dezvoltare din state care sunt părți ale Convenției privind apostlila de Haga se solicită apostilarea;
 2. Pentru  diplomele emise de instituții de învățământ superior sau de cercetare dezvoltare din state care nu sunt părți ale Convenției privind apostlila de Haga se solicită supralegalizarea;
 3. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă doar în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Pentru a identifica tipul de autentifcare a diplomei de doctor vă rugăm să consultați link-ul: https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea

Dosarul solicitantului trebuie să conțină:

 1. Cerere tip de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe;
 2. Acte de identitate: -  (Pașaport/Carte de identitate) -  copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea însoțită de traducerea legalizată în limba română dacă actul de identitate nu conține informațiile și în limba engleză;
                             - 
  Acte privind modificarea numelui dacă numele actual diferă de numele înscris pe diploma de doctor - copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea însoțită de traducerea legalizată în limba română dacă actul de identitate nu conține informațiile și în limba engleză;
 3. Diploma de doctor (apostilată/supralegalizată conform specificațiilor din secțiunea Aspecte privind legalitatea actelor de studii supuse recunoașterii) - copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea însoțită de traducerea legalizată în limba română dacă actul de identitate nu conține informațiile și în limba engleză;
 4. Rezumatul tezei de doctorat redactat în limba română semnat pe fiecare pagină care să conțină un link către site-ul unde este postată teza sau un rezumat al acesteia într-o limbă de circulație internațională;
 5. Curriculum Vitae - actualizat și semnat pe fiecare pagină - și care să conțină detalii privind stagiul de doctorat desfășurat în străinătate;
 6. Lista de lucrări și contribuții științifice asumată prin semnare de către solicitant.

Dosarul solicitantului va fi înaintat Comisiei de titluri didactice și științifice care va analiza conformitatea cu conținutul indicat mai sus și va solicita în termen de maxim 5 zile de la primirea dosarului completarea acestuia, dacă este cazul. Completarea dosarului se va face de către solicitant în maxim 10 zile de la primirea solicitării de completare a dosarului.

Necompletarea dosarului în termenul stabilit va atrage respingerea acestuia.

Termenul de soluționare a cererii de 45 de zile de la data în care dosarul este complet.

Avizul de Recunoaștere sau Nerecunoaștere va fi transmis atât pe e-mail, cât și prin poștă solicitantului.

În cazul în care solicitantul contestă decizia, acesta are la dispoziție 5 zile pentru a transmite pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau să depună la Rectoratul UHB o cerere motivată în acest sens.

Termenul de soluționare a contestației este de 15 zile calendaristice.

Decizia definitivă dată de UHB privind recunoașterea sau nerecunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe poate fi atacată în instanță. 

 

Procedura pentru Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditat din străinătate poate fi consultată și lansată prin PCUe

 

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...