Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Învăţământ la distanţă - Universitatea Hyperion

Accesare portal ID-HYPERION

ID Hyperion În conformitate cu legislaţia care reglementează în prezent organizarea, funcționarea şi acreditarea programelor de studii ID, inițierea, dezvoltarea şi managementul programelor de studii ID se desfăşoară în cadrul Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă (DID), structură instituțională specializată, a cărei înființare a fost aprobată de Senatul Universităţii Hyperion din Bucureşti (UHB) în data de 28 februarie 2003.

Programul de învățământ la distanță din UHB a fost introdus în baza Hotărârii Senatului UHB din data de 28 februarie 2003, potrivit căreia se aprobă „înfiinţarea Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi organizarea învăţământului la distanţă, în conformitate cu dispoziţiile HG nr. 1011/8.10.2001, începând cu anul universitar 2003 - 2004”.

Toate programele de licenta din cadrul Facultății de Știinte Economice, formele de învățământ IF și ID, sunt acreditate coform HG 367/2023.

Programul de învățământ la distanță din cadrul Facultății de Științe Juridice - UHB din Bucureşti au fost acreditate provizoriu în cadrul fiecărei facultăţi, corespunzător procedurilor în vigoare.


În şedința Biroului Senatului UHB da fost adoptat Regulamentul de organizare şi funcţionare a DID, revizuit şi completat în fiecare an conform noilor regulamente și metodologii. În prezent Departamentul ID este organizat şi îşi desfăşoară activitatea conform acestui regulament, care poate fi vizualizat pe pagina Web a departamentului.

Departamentul ID asigură pregătirea studenţilor care optează pentru forma de învăţământ ID pentru ciclul I Bologna. Specific învățământului la distanță este ponderea semnificativă a studiului individual, independent, asistat şi îndrumat de coordonatori de disciplina şi tutori pe toată durata programului de studii. Învățământul la distanță se bazează pe materiale concepute într‐un mod specific, care pot fi materiale scrise, audio, video, multimedia, programe radio‐TV, pagini web, întâlniri față în față, video‐conferințe sau alte forme şi tipuri de activități.


Prin flexibilitatea şi modernitatea sa, prin eliberarea de constrângerile timpului spaţiului şi ritmului de studiu, învăţământul la distanţă este accesibil oricărei persoane care doreşte să-şi ridice calificarea profesională la cerinţele momentului sau să obţină o nouă calificare profesională, fără ca prin aceasta să fie necesară întreruperea activităţii sale sociale.
Învăţământul la distanţă este o formă de învăţământ superior prin care se asigură posibilitatea de formare iniţială, de perfecţionare sau de conversie profesională prin căi de comunicare moderne şi flexibile care permit studiul individual pe baza unor planuri de învăţământ cu credite transferabile identice cu cele de la învăţământul de zi.

Candidații care doresc să aplice la Universitatea Hyperion, Forma de învățământ la distanță (Facultatea de Știinte Economice sau Facultatea de Științe Juridice) vor beneficia de:
- taxe de școlarizare accesibile;
- burse de studii;
- un mediu care le va stimula dorinţa de cunoaştere;
- îndrumarea unui corp profesoral performant care va  deschide ușa spre o experiență academică completă, într-un mediu academic stimulant, vibrant și creativ unde implicarea și pasiunea sunt binevenite, încurajate și celebrate;
- conferințe de comunicări științifice, evenimente bancare, de busines;
- lansări de carte;
- programe pentru stagii de practică în mediul public și privat;
- programe ERASMUS;
- participarea organizată la târguri de joburi, turism sau pentru promovarea afacerilor;
- campus modern;
- desfășurarea întâlnirilor tutoriale pe perioada weekendurilor;
- dotări și tehnologii corespunzătoare actului didactic de calitate;
- acces la Platforma E-learning ID-Hyperion cu suporturi de curs pentru disciplinele de profil pentru Facultatea de Științe Economice/Facultatea de Științe Juridice;
- acces la bibliotecă;
- activități de conectare cu un mediu economic/juridic care le oferă oportunități pe termen lung pentru dezvoltare;
- activități recreative/ participarea la evenimente culturale cum ar fi festivalurile de film și spectacole de teatru organizate de studenții și profesorii Facultății de Arte Hyperion (actori, regizori consacrați);
- stimularea și promovarea inițiativelor, a evenimentelor sau a proiectelor de afaceri ale studenților prin intermediul canalelor media ale Universității Hyperion, televiziunii online Hyp Tv, Radio FX Net, biroul de presă Hyperion și al colaboratorilor din media;
- absolvenții programelor de licență pot continua studiile la master.


Departamentul ID oferă studenţilor admişi la această formă de pregătire posibilitatea de a opta asupra locului, ritmului şi timpului în care să se instruiască.


Studenţii care urmează programele de pregătire prin învăţământ la distanţă încheie un contract de şcolarizare pentru toată durata studiilor, în care sunt menţionate cu exactitate: specializarea, durata studiilor, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile studenţilor, obligativitatea asigurării materialelor necesare instruirii individuale, condiţiile de plată a taxelor de studiu, diploma obţinută etc.
Pentru fiecare an de studiu, studenţii înmatriculaţi pentru ID încheie un contract anual de studiu care reflectă parcurgerea planurilor anuale de învăţământ în sistemul de credite transferabile.

Planul de învăţământ cuprinde următoarele specificaţii:
- date generale privind programul de studii, profilul, specializarea, durata studiilor, structura anilor universitari etc.;
- disciplinele de învăţământ grupate pe ani se studiu şi categorii de discipline: obligatorii, opţionale şi facultative;
- numărul orelor de întâlniri interactive pe fiecare semestru;
- forme de evaluare (examene, colocvii, verificări practice) şi numărul de credite aferente fiecărei discipline de învăţământ;
- condiţiile de susţinere şi promovare a examenelor de licenţă.

Pachetul de credite aferent fiecărei discipline, precum şi pachetul total de credite necesar absolvirii unui program de studii şi accesului la licenţă sunt aceleaşi cu cele de la învăţământul de zi.
Învăţământul la distanţă, fiind o activitate individuală, implică studentul în dezvoltarea şi coordonarea propriei strategii de învăţare. Temele de control sunt specifice învăţământului la distanţă şi permit evaluarea pe parcurs a studentului, dezvoltând capacitatea de autoevaluare a acestuia, fiind cuprinse în planurile de învăţământ la distanţă. Activităţile asistate reprezintă activităţi cu caracter practic, laboratoare, activităţi aplicative, obligatoriu de desfăşurat faţă în faţă, cuprinse în planurile de învăţământ. Studiul individual reprezintă activităţi ce compensează orele de curs de la forma de învăţământ zi, pe baza resurselor de învăţare specifice ID.
În vederea asigurării unei pregătiri eficiente, DID pune la dispoziţia studenţilor suporturile de curs concepute şi realizate corespunzător organizării procesului de instruire în sistemul ID.

Toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ au acoperire cu materiale specifice în tehnologia ID realizate astfel încât să faciliteze studenţilor studiul individual şi dezvoltarea unor deprinderi de pregătire specifică ID. Distribuirea resurselor de învăţare este asigurată de DID pentru fiecare student conform contractului încheiat la începutul fiecărui an de studii.

Pentru realizarea misiunii sale, DID promovează şi urmăreşte îndeplinirea unor obiective generale şi specifice, detaliate în Planul Strategic şi Planul Operaţional al DID, dintre care menţionăm:

  • Furnizarea de programe de studii în colaborare cu facultăţile şi catedrele universităţii. Acestea pot fi numai programe de studii în vederea obţinerii diplomei de licenţă;
  • Dezvoltarea şi aplicarea unui sistem de managementul calităţii în vederea îmbunătăţirii permanente a calităţii programelor de studiu ID din universitate, cu îndeplinirea maximală a cerinţelor specifice din standardele ARACIS;
  • Pregătirea cadrelor didactice în domeniul proiectării şi editării materialelor didactice în tehnologie ID, furnizării activităţilor tutoriale şi asistate, comunicării bidirecţionale la distanţă;
  • Dezvoltarea/producţia de cursuri în tehnologia ID şi asigurarea calităţii materialelor de instruire;
  • Sprijinirea dezvoltării în universitate a unui centru de cercetare, dezvoltare şi producţie a materialelor multimedia pentru învăţământ asistat de calculator;
  • Furnizarea programelor de instruire prin tehnologiile educaţionale bazate pe Internet (platforma eLearning);
  • Sprijinirea facultăţilor în realizarea marketingului programelor de instruire oferite şi în autorizarea/acreditarea ARACIS a programelor de studiu ID;
  • Dezvoltarea infrastructurii ID din universitate.

Învățământul de tip ID asigură studenților accesul la un tutore pentru coordonarea studiilor, asimilarea cunoştințelor şi desfăşurarea procesului de evaluare la nivel de disciplină din planul de învățământ. Tutorele, pe durata anului universitar, acordă asistență prin intermediul activităților didactice clasice: activităţi tutoriale, teme de control şi activităţi aplicative, sau în cadrul unor dezbateri comune, realizate în cadrul UHB, sau virtual, în mediul electronic.

 

Oportunități de carieră după absolvirea programului de licență Științe Economice ID

Specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor  - consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing, organizator activitate de turism, analist servicii client, logistician gestiune flux.

Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune -  referent de specialitate financiar-contabilitate; analist preț de revenire/costuri; administrator baze de date; consultant bugetar; lichidator, etc.

Specializarea Management - Absolvenții programului de studii Management pot activa într-o gamă largă de organizații: atât societăți cu profil industrial, cât și in administrație publică, administrație financiară, învățământ, cercetare sau pot înființa și administra propriile afaceri. În conformitate cu prevederile din „Clasificarea ocupațiilor din România” (COR) absolvenții programului de studii Management pot ocupa funcții precum cea de: Manager; Administrator societate; Șef compartiment; Expert/inspector/referent/economist/consultat în management; Manager de întreprindere socială; Manager de responsabilitate socială.

Specializarea Afaceri Internaționale -  inspector/referent/consilier/cercetător în relații economice internaționale, expert/inspector vamal, șef agenție bursieră, șef serviciu bancă/societate leasing.

Specializarea Finanțe - Bănci - Analist credite; Analist financiar; Analist investiții; Analist tehnic piețe financiare; Analist cumpărări/consultant furnizori; Consilier financiar-bancar; Consultant fiscal; Consultant bugetar; Consultant de investiții; Controlor financiar; Inspector taxe și impozite.

Oportunități de carieră după absolvirea programului de licență Științe Juridice ID


Specialiștii din domeniul juridic efectuează activități de cercetare pe probleme juridice, consiliază clienții cu privire la aspectele juridice ale problemelor, pledează cazuri sau conduc activități de urmărire penală în cadrul instanțelor de judecată, prezidează procedurile judiciare în instanțele de judecată, elaborează legi și regulamente.
- Avocați, magistrați procurori, judecători, magistrat-asistent, inspector judiciar, asistent judiciar, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor

Specialiștii în domeniul juridic, social și cultural efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale, ori aplică cunoștințele referitoare la lege, la stocarea și regăsirea de informații și artefacte, psihologie, asistență socială, politică, economie, istorie, religie, limbaj, sociologie și alte științe, precum și la arte și divertisment.

Specialiști în diverse domenii de activitate
Specialiștii cu ocupații intelectuale și științifice dezvoltă stocul existent de cunoștințe, predau în mod sistematic și aplică teorii și concepte științifice sau artistice ori se angajează în orice combinație a acestor activități.

 

Înscrie-te și tu la Universitatea Hyperion și fă primul pas către o carieră de succes! Toată atenția noastră este concentrată pe dezvoltarea ta! Suntem aici pentru tine!

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...