Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Învăţământ la distanţă - Universitatea Hyperion

Accesare portal ID-HYPERION

ID Hyperion În conformitate cu legislaţia care reglementează în prezent organizarea, funcționarea şi acreditarea programelor de studii ID, inițierea, dezvoltarea şi managementul programelor de studii ID se desfăşoară în cadrul Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă (DID), structură instituțională specializată, a cărei înființare a fost aprobată de Senatul Universităţii Hyperion din Bucureşti (UHB) în data de 28 februarie 2003.
Programul de învățământ la distanță din UHB a fost introdus în baza Hotărârii Senatului UHB din data de 28 februarie 2003, potrivit căreia se aprobă „înfiinţarea Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi organizarea învăţământului la distanţă, în conformitate cu dispoziţiile HG nr. 1011/8.10.2001, începând cu anul universitar 2003 - 2004”.
Programele de învățământ la distanță din UHB din Bucureşti au fost acreditate provizoriu în cadrul fiecărei facultăţi, corespunzător procedurilor în vigoare.
În şedința Biroului Senatului UHB din data de 25 martie 2008 a fost adoptat Regulamentul de organizare şi funcţionare a DID, revizuit şi completat în fiecare an conform noilor regulamente și metodologii. În prezent Departamentul ID este organizat şi îşi desfăşoară activitatea conform acestui regulament, care poate fi vizualizat pe pagina Web a departamentului.

Departamentul ID asigură pregătirea studenţilor care optează pentru forma de învăţământ ID pentru ciclul I Bologna. Specific învățământului la distanță este ponderea semnificativă a studiului individual, independent, asistat şi îndrumat de coordonatori de disciplina şi tutori pe toată durata programului de studii. Învățământul la distanță se bazează pe materiale concepute într‐un mod specific, care pot fi materiale scrise, audio, video, multimedia, programe radio‐TV, pagini web, întâlniri față în față, video‐conferințe sau alte forme şi tipuri de activități.
Prin flexibilitatea şi modernitatea sa, prin eliberarea de constrângerile timpului spaţiului şi ritmului de studiu, învăţământul la distanţă este accesibil oricărei persoane care doreşte să-şi ridice calificarea profesională la cerinţele momentului sau să obţină o nouă calificare profesională, fără ca prin aceasta să fie necesară întreruperea activităţii sale sociale.
Învăţământul la distanţă este o formă de învăţământ superior prin care se asigură posibilitatea de formare iniţială, de perfecţionare sau de conversie profesională prin căi de comunicare moderne şi flexibile care permit studiul individual pe baza unor planuri de învăţământ cu credite transferabile identice cu cele de la învăţământul de zi.

Departamentul ID oferă studenţilor admişi la această formă de pregătire posibilitatea de a opta asupra locului, ritmului şi timpului în care să se instruiască.
Studenţii care urmează programele de pregătire prin învăţământ la distanţă încheie un contract de şcolarizare pentru toată durata studiilor, în care sunt menţionate cu exactitate: specializarea, durata studiilor, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile studenţilor, obligativitatea asigurării materialelor necesare instruirii individuale, condiţiile de plată a taxelor de studiu, diploma obţinută etc.
Pentru fiecare an de studiu, studenţii înmatriculaţi pentru ID încheie un contract anual de studiu care reflectă parcurgerea planurilor anuale de învăţământ în sistemul de credite transferabile.

Planul de învăţământ cuprinde următoarele specificaţii:
- date generale privind programul de studii, profilul, specializarea, durata studiilor, structura anilor universitari etc.;
- disciplinele de învăţământ grupate pe ani se studiu şi categorii de discipline: obligatorii, opţionale şi facultative;
- numărul orelor de întâlniri interactive pe fiecare semestru;
- forme de evaluare (examene, colocvii, verificări practice) şi numărul de credite aferente fiecărei discipline de învăţământ;
- condiţiile de susţinere şi promovare a examenelor de licenţă.

Pachetul de credite aferent fiecărei discipline, precum şi pachetul total de credite necesar absolvirii unui program de studii şi accesului la licenţă sunt aceleaşi cu cele de la învăţământul de zi.
Învăţământul la distanţă, fiind o activitate individuală, implică studentul în dezvoltarea şi coordonarea propriei strategii de învăţare. Temele de control sunt specifice învăţământului la distanţă şi permit evaluarea pe parcurs a studentului, dezvoltând capacitatea de autoevaluare a acestuia, fiind cuprinse în planurile de învăţământ la distanţă. Activităţile asistate reprezintă activităţi cu caracter practic, laboratoare, activităţi aplicative, obligatoriu de desfăşurat faţă în faţă, cuprinse în planurile de învăţământ. Studiul individual reprezintă activităţi ce compensează orele de curs de la forma de învăţământ zi, pe baza resurselor de învăţare specifice ID.
În vederea asigurării unei pregătiri eficiente, DID pune la dispoziţia studenţilor suporturile de curs concepute şi realizate corespunzător organizării procesului de instruire în sistemul ID.

Toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ au acoperire cu materiale specifice în tehnologia ID realizate astfel încât să faciliteze studenţilor studiul individual şi dezvoltarea unor deprinderi de pregătire specifică ID. Distribuirea resurselor de învăţare este asigurată de DID pentru fiecare student conform contractului încheiat la începutul fiecărui an de studii.
Pentru realizarea misiunii sale, DID promovează şi urmăreşte îndeplinirea unor obiective generale şi specifice, detaliate în Planul Strategic şi Planul Operaţional al DID, dintre care menţionăm:

  • Furnizarea de programe de studii în colaborare cu facultăţile şi catedrele universităţii. Acestea pot fi numai programe de studii în vederea obţinerii diplomei de licenţă;
  • Dezvoltarea şi aplicarea unui sistem de managementul calităţii în vederea îmbunătăţirii permanente a calităţii programelor de studiu ID din universitate, cu îndeplinirea maximală a cerinţelor specifice din standardele ARACIS;
  • Pregătirea cadrelor didactice în domeniul proiectării şi editării materialelor didactice în tehnologie ID, furnizării activităţilor tutoriale şi asistate, comunicării bidirecţionale la distanţă;
  • Dezvoltarea/producţia de cursuri în tehnologia ID şi asigurarea calităţii materialelor de instruire;
  • Sprijinirea dezvoltării în universitate a unui centru de cercetare, dezvoltare şi producţie a materialelor multimedia pentru învăţământ asistat de calculator;
  • Furnizarea programelor de instruire prin tehnologiile educaţionale bazate pe Internet (platforma eLearning);
  • Sprijinirea facultăţilor în realizarea marketingului programelor de instruire oferite şi în autorizarea/acreditarea ARACIS a programelor de studiu ID;
  • Dezvoltarea infrastructurii ID din universitate.

Învățământul de tip ID asigură studenților accesul la un tutore pentru coordonarea studiilor, asimilarea cunoştințelor şi desfăşurarea procesului de evaluare la nivel de disciplină din planul de învățământ. Tutorele, pe durata anului universitar, acordă asistență prin intermediul activităților didactice clasice: activităţi tutoriale, teme de control şi activităţi aplicative, sau în cadrul unor dezbateri comune, realizate în cadrul UHB, sau virtual, în mediul electronic.

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...